THÔNG BÁO (V/V TỔ CHỨC LỚP SƠ ĐỒ TƯ DUY - MAIDMAP)