Thông báo tạm ngưng tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp