Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi trung học phổ thông cấp thành phố năm học 2018 - 2019