Công văn 1814 của Sở Nội vụ về việc Quy định sử dụng thẻ viên chức

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực