Ngày ban hành:
05/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai Thông tư số 04/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 về quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bộ nhiệm xếp ngạch lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập

Ngày ban hành:
17/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Ngày ban hành:
17/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực