Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 1369-CV/BTCTU ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị, ban hành kèm theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 05/10/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 39 và Công văn số 3258/SNV-CCVC ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 05/10/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 39 - Ban Chấp hành Trung ương;

Ngày ban hành:
01/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

Thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

Ngày ban hành:
25/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai Thông tư số 04/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 về quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bộ nhiệm xếp ngạch lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập

Ngày ban hành:
17/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực