MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN

Mẫu này Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua, Bằng khen cấp Bộ; thành phố trực thuộc trung ương và Giấy khen đối với cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác ( kỸ thuật trình bày VB theo thông tư 01 của Bộ nội vụ
Tài liệu đính kèm: Tải về

Mẫu số 02[1]

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua, Bằng khen cấp Bộ; thành phố trực thuộc trung ương và Giấy khen đối với cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác


TÊN CQ CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

……….., ngày.....tháng......năm.....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....[2]

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính:

- Quê quán[3]:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

2.1 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ).

- Đối với cán bộ quản lý trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận), cấp thành phố, cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với giáo viên:

+ Nêu thành tích về nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh , cụ thể:

++ Thực hiện nề nếp chuyên môn (hồ sơ sổ sách, soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh…):

++ Giải pháp, sáng kiến, cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng (nêu cụ thể giải pháp, sáng kiến, cải tiến đã thực hiện và hiệu quả):

++ Việc sử dụng thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và tự làm đồ dùng dạy học; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy:

++ Kết quả cuối năm về giảng dạy, giáo dục học sinh (tỷ lệ xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh, tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp; có so sánh với kế hoạch đầu năm và kết quả của năm học trước):

++ Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém:

++ Thành tích về công tác chủ nhiệm lớp:

++ Thành tích tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động chuyên môn và ngoại khóa:

- Đối với cán bộ, nhân viên: Báo cáo tóm tắt thành tích từng mặt công tác theo nhiệm vụ được phân công; ở mỗi mặt công tác nêu kết quả thực hiện với số liệu, tỷ lệ cụ thể, có so sánh với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm và kết quả đã đạt của năm học trước.

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nhà nước (lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành). Nêu tóm tắt thành tích của đơn vị; tập trung kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ); các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện hữu hiệu nhiệm vụ năm học; … có so sánh với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm và kết quả đã đạt của năm học trước.

2.2 Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn:

Ghi rõ tên, tóm tắt nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học).

2.3 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết xây dựng nội bộ; mối quan hệ với học sinh và cha mẹ học sinh.

2.4 Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên

2.5 Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG[4]

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)[1] Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

[2] Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

[3] Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

[4] Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v...

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

Tác giả: Trần Minh Tâm
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 314
Hôm qua : 499
Tháng 12 : 2.781
Năm 2022 : 206.618