• NỘI DUNG ÔN TẬP 12 UNIT 10, 11, 12PART 1: VOCABULARYUNIT 10: ENDANGERED SPECIES1. Endangered species:                       Những loài có nguy cơ tuyệt chủng2. Be in danger of = be at risk of:      gặp nguy hiêm 3. Habitat destruction: ...
  • ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN LÝ NĂM HỌC 2016-2017
Tài nguyên