Trường  THPT Trung An được thành lập từ sự chia tách trường PT Cấp 2-3 Trung An theo Quyết định số: 2824/QĐ –UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND Thành Phố Cần Thơ, thuộc ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ.

Ngày ban hành:
15/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/08/2019
Ngày hiệu lực:
29/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

  Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH 11 của Quốc hội ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập,

Trường THPT Trung An xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
01/11/2019
Ngày hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 2040/SGDĐT-TTr  ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020;

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020  của Trường THPT Trung An,

Căn cứ Kế hoạch năm học và kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020, trường THPT Trung An xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày hiệu lực:
28/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực