TB số 523 - Giới thiệu chức danh, chữ ký Trưởng phòng GDMN, PTP GD tiểu học, PTP GD Trung học

Ngày ban hành:
03/03/2023
Ngày hiệu lực:
03/03/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Phòng chống tham nhũng, tiêu cực 2023

Ngày ban hành:
08/02/2023
Ngày hiệu lực:
08/02/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch viết và chấm sáng kiến 2023

Ngày ban hành:
17/01/2023
Ngày hiệu lực:
17/01/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 08 của Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường

Ngày ban hành:
21/12/2022
Ngày hiệu lực:
21/12/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường  THPT Trung An được thành lập từ sự chia tách trường PT Cấp 2-3 Trung An theo Quyết định số: 2824/QĐ –UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND Thành Phố Cần Thơ, thuộc ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ.

Ngày ban hành:
15/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 2403/SGDĐT-VP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục vào Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020;

Trường THPT Trung An đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 như sau:

Ngày ban hành:
16/10/2020
Ngày hiệu lực:
16/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ vào Công văn số 2455/SGDĐT-GDTrH, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Thực hiện Công văn số 2931/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ  ngày 12  tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Phương pháp Giáo dục hành động kể từ năm học 2018-2019;

Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng Trường THPT Trung An.

Nay Trường THPT Trung An lập Kế hoạch triển khai Phương pháp Giáo dục hành động năm học 2020-2021 như sau: 

Ngày ban hành:
17/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ
chức pháp chế; Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021
của ngành giáo dục;

Thực hiện Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 9 năm 2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về
công tác pháp chế;

Thực hiện Công văn số 2527/SGDĐT-VP ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020 – 2021;

Trường THPT Trung An xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2020- 2021 như sau:

Ngày ban hành:
26/10/2020
Ngày hiệu lực:
26/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực