Trong giao tiếp hàng ngày của người Nam Bộ đã xuất hiện rất nhiều hiện tượng đưa đẩy.  Chẳng hạn : Nói nào ngay, nói có trời, nói vậy chớ, nói không phải nói,…được người Nam Bộ dùng thường xuyên khi nói. Nhưng đó là cách nói trực tiếp với những cụm từ cố định ngắn còn trong cách nói bóng bẩy, nghệ ...