Trường  THPT Trung An được thành lập từ sự chia tách trường PT Cấp 2-3 Trung An theo Quyết định số: 2824/QĐ –UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND Thành Phố Cần Thơ, thuộc ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ.

Ngày ban hành:
15/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 2403/SGDĐT-VP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục vào Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020;

Trường THPT Trung An đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 như sau:

Ngày ban hành:
16/10/2020
Ngày hiệu lực:
16/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ vào Công văn số 2455/SGDĐT-GDTrH, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Thực hiện Công văn số 2931/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ  ngày 12  tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Phương pháp Giáo dục hành động kể từ năm học 2018-2019;

Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng Trường THPT Trung An.

Nay Trường THPT Trung An lập Kế hoạch triển khai Phương pháp Giáo dục hành động năm học 2020-2021 như sau: 

Ngày ban hành:
17/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ
chức pháp chế; Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021
của ngành giáo dục;

Thực hiện Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 9 năm 2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về
công tác pháp chế;

Thực hiện Công văn số 2527/SGDĐT-VP ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020 – 2021;

Trường THPT Trung An xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2020- 2021 như sau:

Ngày ban hành:
26/10/2020
Ngày hiệu lực:
26/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 4003/BGDĐT-CNTT ngày 07 tháng 10 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục;

Thực hiện Công văn số 2566/SGDĐT-VP ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ;

Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục năm học 2020 – 2021 của Hiệu trưởng trường THPT Trung An,

Nay Trường THPT Trung An lập Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 như sau: 

Ngày ban hành:
10/10/2020
Ngày hiệu lực:
10/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Thông tư  số13/2020/TT-BDGĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn về cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BDGĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 Ban hành Quy định phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập trường THPT Trung An;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2020 – 2021.

Trường THPT Trung An xây dựng kế hoạch Bảo quản và sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
20/10/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/08/2019
Ngày hiệu lực:
29/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ vào Công văn số 2353/SGDĐT-GDTrH, ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Thực hiện Công văn 2931/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ  ngày 12  tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Phương pháp Giáo dục hành động kể từ năm học 2018-2019;

Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Trung An,

Nay Trường THPT Trung An lập Kế hoạch triển khai Phương pháp Giáo dục hành động năm học 2019-2020 như sau: 

Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày hiệu lực:
28/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

  Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH 11 của Quốc hội ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập,

Trường THPT Trung An xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
01/11/2019
Ngày hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 4907/BTNMT-TĐKTTT ngày 11/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon;

Thực hiện Công văn 2931/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ  ngày 12  tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Phương pháp Giáo dục hành động kể từ năm học 2018-2019;

Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Trung An,

Trường THPT Trung An xây dựng Kế hoạch triển khai phân loại rác thải sinh hoạt với các nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
19/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 2040/SGDĐT-TTr  ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020;

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020  của Trường THPT Trung An,

Căn cứ Kế hoạch năm học và kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020, trường THPT Trung An xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày hiệu lực:
28/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực